شرایط و درخواست نمایندگی

شرایط اولیه احراز نمایندگی :
1- تصویر پروانه کسب.
2-تصویر سند مالکیت/اجاره/قولنامه.
3-تصویر مدرک تحصیلی.
4-تصویر مدارک دوره های آموزشی.
5-تصویر کارت پایان خدمت .
6-تصویر کارت ملی.
7-کد بیمه تامین اجتماعی.

 

 ارسال مدارک به ایمیل : ntp-service@neico.net